ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

  1. Üldist

1.1 Isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad ettevõte Eplee Fazza oÜ edaspidi Eplee Puhastus üldist korda isikuandmete töötlemisel vastavalt seaduses ettenähtud regulatsioonidele.

1.2 Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eplee Fazza OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@eplee.ee

1.3 Mõisted:

– Isikuandmed – mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada (nt nimi, isikukood, foto, aadress vm isikuandmete kaitse seaduses (edaspidid IKS) toodu). IKS §4

– Isikuandmete töötlemine – mistahes isikuandmetega tehtav toiming. IKS §5.

1.4 Eplee Puhastus kogutavad ja töödeldavad isikuandmed on kaitstud juurdepääsupiiranguga.

  1. Sõlmitud lepingud ja klientide andmed

2.1 Eplee Puhastus rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) isikuandmete kaitsmiseks.

2.2 Füüsiliste isikutega sõlmitud lepingutele ja/või teenuse osutamise käigus teatavaks saanud isikuandmetele, mille avaldamine võib kahjustada isiku eraelu puutumatust (nt kontaktandmed) võimaldatakse juurdepääs vaid isikutele, kes on seotud vastava protsessiga.

2.3 Isikuandmete kogumisel lähtutakse seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.

2.4 Klientide lepingud ja teenuse osutamisega seotud andmed (aktid, tellimused jm) sisestatakse kliendihaldusprogrammi Sales Logix, millele on piiratud ligipääs vaid ettevõtte siseselt. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga.

  1. Isikuandmete edastamine teisele asutusele ja isikule

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus neid küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus, politsei, kohtutäitur, eestkosteasutus, audiitor, järelvalveasutus jt).

  1. Õigus enda andmetega tutvuda ja nõuda ebaõigete andmete parandamist

4.1 Igaühel on õigus tutvuda isikuandmetega, mida Eplee Puhastus on nende kohta kogunud, andmete töötlemise eesmärgi ja säilitamise tähtaegade (põhjendatuse) kohta. Selleks tuleb esitada allkirjastatud taotlus personaliosakonda.

4.2 Isikuandmete edastamiseks eraisikule peab Eplee Puhastus veenduma teabenõude esitaja isikusamasuses. Andmed väljastatakse taotleja soovitud viisil hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse kätte saamisest.

4.3 Eplee Puhastus ei väljasta teabenõude esitajale isikuandmeid, kui seda tehes ei ole võimalik välistada teiste isikute andmete väljastamist. Võimalusel edastatakse teabenõude soovijale väljavõte dokumendist, kus kõrvaliste isikute andmed on eemaldatud. Seadusliku alusel puudumisel andmeid ei väljastata.

4.4 Igal isikul on õigus saada kinnitus selle kohta, et teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse töösuhtes ilma nõusolekuta ja väljaspool töösuhet vaid kirjaliku nõusoleku alusel (nt ajakirjas fotode jm teabe avaldamiseks).

4.5 Igal isikul on õigus esitada pretensioone oma isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

4.6 Kui füüsiline isik leiab, et Eplee Puhastus on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Eplee Puhastus poole.

4.7 Igal isikul on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmetest tulenevate õiguste kaitseks Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.

4.8 Kui Eplle Puhastusel ei ole inimese isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võib inimene nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist enne selleks ettenäthud tähtaega (üldjuhul üks aasta).

  1. Isikuandmete säilitamine

5.1 Töölepinguid, isikuankeete ja muid personaliandmeid säilitatakse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele ja isikuandmete töötlemise korrale.

5.2 Pärast säilitustähtaja möödumist dokumendid/andmed kustutatakse või hävitatakse, samuti hävitatakse muud isikuandmed vajaduse möödumisel.

  1. Teavitamise kohustus

6.1 Eplee Puhastus kohustub teavitama andmesubjekte:

– igast rikkumisest isikuandmete töötlemisel, kui see võib põhjustada diskrimineerimist, identiteedivargust või pettust, rahalist- või mainekahju, ametisaladusega kaitstud isikuandmete konfidentsiaalsuse kadu, mõnda muud majanduslikku või sotsiaalset kahju või isik võib jääda ilma oma õigustest, vabadustest või kontrollist isikuandmete üle.

– isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest.

6.2 Teavitamine toimub 72 tunni jooksul rikkumisest või parandamisest teadasaamisest.